با تشکر از دانش آموز عزیز جبوری و آرزوی موفقیت برای ایشون