یکی از ویژگی های خوب نقشه های ذهنی ایجاد نقشه پویاست که با استفاده از فلش ساخته می شود .البته نه اینکه از نرم افزار فلش بصورت برنامه نویسی استفاده شود بلکه کافی است که خروجی نقشه ذهنی را بصورت فلش ذخیره کنید و بصورت خودکار ساخته می شود. نمونه برنامه زیر را ملاحظه کنید.

جهت دانلود کلیک کنید.دریافت فایل