نمونه های از نقشه های مفهومی حرفه ای مرکز بررسیهای دکترینال امنیت بدون مرز دکتر حسن عباسی در اینجا قرار می دهم که تنها مرکز تولید کننده اینچنین نقشه های با اهمیتی است.