مقاله جالبی در زمینه نقشه های مفهومی و نرم افزار نقشه ذهنی و کاربرد آن در یادگیری آسان و اثر بخش توسط خانم عیدی نوشته شده است که برای آشنایی بیشتر شما در زمینه آموزش های نوین قرار می دهم و از همکاری ایشان صمیمانه تشکر می کنم.