یکی از بهترین ابزار ما جهت ارزیابی توانایی نویسنده یا طراح نقشه ذهنی همین طبقه بندی مطالب است. توانایی افراد مختلف در طبقه بندی دقیق و منطقی متفاوت است و ما می‌توانیم توانایی افراد را ارزیابی کنیم.

اگر مطالب یک نویسنده را به شکل نقشه ذهنی در بیاوریم می‌توانیم از همبستگی مطالب و ارتباط و نظم و طبقه بندی مطالب توان نویسنده را برآورد کنیم و همچنین کتاب مورد نظر را ارزیابی کنیم و ببینیم که تا چه حد دقیق و یا بدون سازماندهی هست. به طور مشخص افراد توانمند از نظر تحلیل مطالب و طبقه بندی موضوعات دارای توانایی ویژه هستند و ... 

...

...

و از این طریق به قدرت طبقه بندی افراد پی برده و در صورت نیاز به اصلاح آن بپردازیم.

بر گرفته از کتاب فرایند منطقی آموزش