نرم افزار مایندر مپر 17 mindmapper  از سایت اش دانلود کنید و نصب کنید و بعد از نصب نرم افزار ببنید و فایل کرک را داخل فایل کپی کنید.

 دانلود کرک