در روابط بین فردی نگاه مهمترین عنصری است که ارتباط را ایجاد یا قطع می کند.آیا نگاه افراد معنادار است ؟بله هر نگاهی معنا و مفهوم خاصی دارد که از عمق وجود آدمی شکل می گیرد. اختیار و اراده در مورد نگاه انسان معنا پیدا می کند.نگاه مستقیما به دل انسان وصل است و تصمیمات آن را اجرا یا برای آن تصمیم سازی می کند.برای همین است که باباطاهر می گوید:

ز دست دیده و دل هر دو فریاد
که هر چه دیده بیند دل کند یاد

بسازُم خنجری نیشش زفولاد
زنُم بر دیده تا دل گردد آزاد