توصیه مهم من برای معلمان، دانش آموزان ،اساتید ،دانشجویان و نویسندگان

معمولا معلمان و اساتید در کلاس در نقشه درس را رو تخته ترسیم می کنند و در ادامه برای مفاهیم بعدی پاک می کنند و دوباره مفاهیم جدید رو می نویسند. و تمامی زحماتی که برای طراحی درس کشیده شده است از بین می رود.جالب اینکه کل همین کارهای که در یک ساعت سر کلاس زنگ اول انجام داده برای زنگ بعد و کلاس دیگه تکرار می کند.و در سال های بعد هم کل اینکار ها تکرار می شود .خود معلم و استاد هم یادش می رود سال قبل چی گفته برای تجربه خودش استفاده کند.

راه کار این مشکل استفاده از نقشه ذهنی است که این مزایا را دارد:

1-حال با این روش می توان از کارهای تکراری جلوگیری کرد.

2-کارهای و زحمات کشیده شده را حفظ کرد.

3-هر روز و سال بروز کرد.

4-وقت هایی که برای اینکار صرف می شد را به کیفیت کلاس یا پرورش کلاس اختصاص داد.

5-برای ترسیم نقشه درس می توان از دانش آموزان و دانشجویان استفاده کرد و مثلا یک کتابی که 20 تا درس دارد رو هر کدوم از دانش آموزان یا دانشجویان نقشه نقشه ذهنی اش رو ترسیم کنند و اساتید آنها را جمع آوری و اصلاح کنند و حتی به عنوان کمک درسی چاپ کنند.اگر چنین کاری در سطح کشور انام شود رشد مطالعه و علمی زیادی بوجود می آورد اگر همه را در یک سایت قرار دهیم و همه استفاده کنند.

6-یک خلاصه نویسی عالی خواهد بود هم الکترونیکی و هم می تواند کتاب یا جزوه شود.