با تشکر از دانشجویان دانشگاه پردیس طالقانی قم خانم ها:(افسر-فرخنده-شیخ حسینی-انصاری) و (حجازی-یثربی-هوری-امینی)