کسانی که علاقه دارند سایر بخش های روش تحقیق را ببیند می تونید از طریق درخواست با ایمیل یا سایت مطالب را دریافت کنند