نویسندگان        و         اساتید

  مدرسان          و        معلمان

          دانشجویان        و         دانش آموزان

آموزش  نرم افزار طراحی مفاهیم ذهنی و ایجاد تصاویر و فیلم های سه بعدی و پویا نمایی

برای ارایه مطالب در کـلاس درس، سمیـنارها و همـایش ها

تهیه نمـودارهای نقشه ذهنـی از مـطالبی که ارایه می کنید

تهیه نـقشه ذهنـی برای یادگیـری مـاندگـار ، بـهتر و عمیـق تر

 

اگر دوست دارید بنویسید و در نوشتن مشکل دارید

در کمترین زمان مقــاله، پایان نــامه و کتـاب بنویسید

اگرمی خواهید محتـوای الکـترونیکی تهیه کنید

اگر می خواهید کارهای تحقیقـاتی خود را در فضـای مجـازی سریع و دقـیـق و مـرتب انجام دهید

اگر می خواهید مطـالب ارایه شده را به راحتی در سایت یا وبـلاگ خود قرار دهید

اگر می خواهید میزان خـلاقیت دانش آمـوزان و بچه هـای خود را افزایش دهید

خواندن و استفاده از این کتاب را پیشنهاد می کنیم

فرایند منطقی آموزش