شش اصل پیشگیری از کلیه بیماریها

١-تازمانی که گرسنه نشده اید برسرسفره ننشینید.

٢-قبل ازسیرشدن دست از غذا بردارید.

٣-شب هنگام خواب اجابت مزاج شود.

٤-هنگام کسالت و بی میلی هیچ نوع مواد خوراکی استفاده نشود.

٥-هنگام کسالت و بی میلی هرغذائی که هوس کردید میل نکنید.

٦-در این هنگام هرچیزی که هوس کردید عکس آن را میل کنید.

به یاد داشته باشید فکر بیمار جسم را بیمار می کند.