فیلسوفان چینی گفته ای دارند که بسیار جالب است و اهمیت شنیدن و دیدن و انجام دادن را بیان می کنند آنها می گویند:

I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand

می شنوم فراموش می کنم.می بینم به خاطر می سپارم.انجام می دهم می فهمم.

این نرم افزار از شنیدن ما را یک قدم به جلو می برد و به خاطر سپردن را آسان می کند.تمامی کلاس های ما به شنیدن ختم می شود.