برای دریافت نرم افزار از سایت شرکت سازنده استفاده کنید.  http://www.mindmapper.com

برای دانلود نرم افزار از این صفحه اقدام کنید.  http://www.mindmapper.com/down/down.asp

نرم افزار نسخه اندرویدی هم دارد که می توانید نسخه لایت آن را نصب کنید.