این نقشه های ذهنی را اقای حاج محمدی زحمت کشیدند که از ایشان تشکر می کنیم.