یکی از ویژگی های خوب Mindmapper 2012 این است که می توانید انمیشن تولید کنید و در داخل برنامه به اجرا در آورید. برای آشنایی با نحوه تولید انیمیشن آموزشی به فصل ششم از کتاب فرایند منطقی آموزش مراجعه کنید اینهم دو نمونه از کارهایی که در کلاس های آموزشی درست شده است با تشکر از خانم خدری دبیر فیزیک که این دو نمونه را تهیه کرده اند.