خیال این عنصر مهم در روابط انسانی،یادگیری و آموزش، نقش مهمی در لحظه های مهم زندگی افراد دارد و یکی از مهمترین چالش های کلاس درس،همین خیال است وقتی معلمی دانش آموزان را به سکوت دعوت می کند و آنها در سکوت به چهره معلم نگاه می کنند همان جا جای جولان دادن خیال است و دیگر دانش آموز در کلاس نیست اما نگاه و جسم او در کنار معلم است چیزی نمی شنود اما حضور دارد.راستی وقتی معلم می گوید بچه ها ساکت! منظورش چیست؟ شاید در عمل می گوید که خیال ها می خواهند پرواز کنند جلوی آنها را نگیرید!

چرا این اتفاق می افتد و چکار باید کرد؟

جواب:تدریس با استفاده از نقشه مفهومی و مهندسی متن