برگرفته از کتاب "خانواده از دیدگاه قرآن" استاد محمد جعفر ملک پور