برای آشنا شدن با نقشه مفهومی می‌توانید خط فلش را تعقیب کنید و از هر طرف حرکت کنید و حرکت فلش را دنبال کنید و هر کلمه را بخوانید متوجه مفهوم نقشه مفهومی خواهید شد.

به عنوان مثال: نقشه مفهومی است گرافیک با گره ها نمایش دادن مفاهیم 

عین مثال بالا فلش ها را تعقیب کنید.