در این بخش مفاهیم را با تصاویر و رنگ گویا تر می‌کنیم و سعی می‌کنیم برای هر مفهومی مصداقی ارائه کنیم تا راحت تر به ذهن سپرده شود و قابل فهم شود. به صورت کلی انسان برای یادگیری همیشه تلاش می‌کند تا مفاهیم را به شکل عینی درآورده به یاد بسپارد. حتی این عینی می‌تواند به صورت تخیلی باشد تا واقعی. قبل از استفاده از ابزارها برای شناخت بیشتر مفاهیم اشکال و رنگ‌ها و خطوط به سراغ هنر می‌رویم .

بر گرفته از کتاب فرایند منطقی آموزش