این کتاب در راستای آماده سازی انسان برای  تعلیم و تربیت  نگاشته  شده است. این کتاب به ابعاد وجودی انسان و تأثیر تغذیه بر آن می‌پردازد. در بخش اول جسم انسان و در بخش دوم به قوای عالی انسان توجه شده است .بخش اول، شامل سه فصل اول دوم و سوم کتاب و بخش دوم شامل فصل چهارم کتاب است و در فصل آخر به خطرات و تهدیدات غذایی جهان مدرن پرداخته شده است. در فصل اول به منابع تغذیه می‌پردازد  و خواننده را با منابع تغذیه‌ی گیاهی ،حیوانات ، عسل و آب و همچنین با انواع غذاها و خواص و ویژگی‌های آن  آشنا می‌شود . در فصل دوم با عنوان انسان و تغذیه ،خواننده را با ویژگی‌های خود آشنا می‌سازد  و می‌کوشد از زوایای مختلف به نیازهای تغذیه‌ای انسان توجه کند و در شناخت طبیعت و مزاج انسان یاری کند تا خواننده بتواند با ویژگی‌های خود آشنا شده و بر اساس آن به تغذیه بپردازد.

     

در فصل سوم تلاش می‌کند تا خواننده را با شرایط درست مصرف کردن آشنا ساخته و روش درست تغذیه کردن را یاد بدهد تا با شناخت اوقات تغذیه، نحوه و  میزان و تنوع و شرایط و مقدار تغذیه، شرایط تغذیه صحیح را آموزش دهد.

در این سه فصل به طور کلی به شرایط جسمی انسان توجه شده است و انتظار می‌رود خواننده با استفاده از این سه فصل به تغذیه درست خود بپردازد و بر اساس رعایت طبیعت و مزاج خود و با رعایت خواص و ویژگی‌های  منابع تغذیه‌ای انسان و با رعایت شرایط صرف غذا به بهترین نحو، شرایط سلامتی و آمادگی خود را فراهم سازد. که این کار از ملزومات کسب  تعلیم و تربیت است؛ چرا که عقل و فهم سالم در بدن سالم است.

این کتاب در فصل چهارم تلاش می‌کند به خواننده کمک کند تا تأثیر تغذیه بر قوای عالی انسان را نشان دهد تا بتواند در استفاده از غذاها  و اثرات آن بر بدن و فهم و عقل و دل آشنا شده و دقت و اهمیت تغذیه و نقش آن در تعلیم و تربیت را بهتر بداند و درک کند که چرا خداوند می‌فرماید ای انسان به غذای خود بنگر و در فصل آخر مطالبی را در زمینه غذاهای دنیای مدرن و ضررهای آن‌ها از دیدگاه محققین آورده شده است تا خواننده موقعیت زیستی خود را بهتر بشناسد و خود را از خطرات تغذیه غلط حفظ کند .

 

برگرفته از کتاب"تغذیه و تعلیم و تربیت از دیدگاه قرآن و روایات"